E2 Visa ویزا سرمایه گذاری آمریکا

ویزا سرمایه گذاری آمریکا – E-2 Visa

این نوع ویزا برای سرمایه گذاری برای اشخاصی‌ است که میخواهند به آمریکا بیآید و اداره امور یک شرکت را بدست گیرند، که یا خود در آن سرمایه گذاری کرده ا‌ند و یا بصورت فعال در حال سرمایه گذاری به مقدار قابل توجه هستند. یک ویزا همچنین شامل حال کارمندان اصلی‌ و سطح بالا نیز میشود. موارد اصلی‌ که باید به آنها توجه کرد عبارتند از:

 

1) آیا شخص خارجی‌ از کشوری است که معاهده تجاری E-2 با آمریکا دارد

2) که ۵۰% از تجارت را باید شخص خارجی صاحبش باشد شرکت باشد که کشور مطبوع وی با آمریکا معاهده داشته باشد

3) که شخص خارجی یا ۵۰% از شرکت را صاحب باشد و یا از کارمندان سطح بالا باشد

4) که مبادله ارزش قابل توجه یی‌ داشته باشد

برای تشخیص این که یک شخص خارجی‌ از کشوری است که با ایالت متحده آمریکا معاهده تجاری دارد، باید به جلد ۹ نظامنامه کار برای خارجیها، بخش ۴۱.۵۱ مراجعه کرد . اگر کشور مطبوع در لیست نباشد، دیگر نمی‌شود برای E-2 در خواست کرد.

اثبات اینکه حداقل ۵۰% از یک شرکت آمریکایی‌ متعلق به یک خارجی‌ واجد شرایط است که این بستگی به ملیتی آنها دارد. اگر یکی‌ از صاحبان شرکت یک مقیم قانونی در آمریکا باشد، اون شخص یک خارجی‌ به حساب نمیاید، حتا اگر وی شرهوند یک کشوری باشد که با ایالت متحده معاهده تجاری داشته باشد.

کارمندان اصلی‌ و سطح بالای نیز به مانند صاحبی که ۵۰% از یک شرکت آمریکایی‌ را دارا میباشند، میتواند برای ویزای  E2 در خواست کنند. یک کارمند اصلی‌ و سطح بالا باید ثابت کند که دارای مهارت خاص و اساسی‌ هستند و مهارت آنها برای معاهده ضروریست، و یا از مدیران اجرأیی‌ هستند.

اثبات مبادله قابل توجه یک کار آسانی‌ نیست، چون قوانین یک تعریف مشخص از قابل توجه بودن ارایه نکرده است. یک از فاکترهای اصلی‌ این است که بیش از ۵۰% از مبادله شرکت مذکور بین آمریکا و کشوری که با آن معاهده تجاری دارد باشد. برای این کار مبلغ خاصی‌ تعین نشده است، ولی‌ معمولان حداقل ۲۰۰ هزار دلار در سال باید حجم مبادلاتی باشد.

حداقل یک سرمایه گذار باید یک سودی کند که به مقداری باشد که بتواند خانواده خود را حمایت کند. ۳ فاکتوری که باید در نظر داشت عبارتند از:

1) حداقل قصد سرمایه گذاری به مبلغ ۲۰۰ هزار دلار داشته باشند. ولی‌ شرایطی بوده است که با ۵۰ هزار دلار نیز ویزای E-2 صادر شده است

2) اثبات این موضوع که مبلغ مورد نظر به اندازه کافی‌ است که بشود شرکت تجاری را اداره کرد (این شرط به نسبت به نوع تجارت متغیر است)

3) سرمایه گذاری باید کار تولید کند. (نه این که فقط برای شخص سرمایه گذار کار ایجاد کند)

چه زمانی‌ میشود برای ویزای ‌ E-2اقدام کرد؟

هیچ محدودیت زمانی‌ برای این نوع ویزا وجود ندارد، بنابر این هرموقع از سال میشود برای ویزای E-2 در خواست کرد. در یک شرایط خاص روند گرفتن این نوع ویزا را میشود تا ۱۵ روز کاهش داد.

مهاجرت به آمریکا از طریق ویزای سرمایه‌ گذاری و معاهده

 

مزیت و محدودیت E2 Visaویزای سرمایه گذاری آمریکا

یکی‌ از مزیتهای این نوع ویزا این است که نیازی به یک مدرک تحصیلی‌ خاصی‌ ندارد. شما همچنین میتوانید در حال مسافرت به آمریکا و از آمریکا باشید و یا در ایالت متحده بمانید تا ویزای شما باطل شود. عتبار این نوع ویزا معمولاً تا ۵ سال است، که امکان تمدید آن برای ۲ سال وجود دارد. در این شرایط شما باید از خاک آمریکا خارج شده و دوباره وارد شوید تا بتوانید برای تمدید ویزای خود اقدام کنید. یکی‌ از بزرگترین مزیت این نوع ویزا نسبت  به ویزاهای  H-1B و یاL-1A/L-1B این است که محدودیتی برای تمدید این نوع ویزا وجود ندارد.

یکی‌ از مهدودیتهای این نوع ویزا این است که استفاده نیمه دوگانه دارد. وزارت کشور باور دارد که اگر کسی‌ در خواست ویزا از سفارتهای آمریکا دارد و یا تقاضای کارت سبز کرده است نمیتواند برای این نوع ویزا نیز اقدام کند. ولی‌ از نظر اداره محاجرت ویزای E-2 استفاده دوگانه دارد، بنا بر این ممکن است که شما به توانید ویزای E-2 را در داخل خاک آمریکا تمدید کنید، هنگامی که پرونده در خواست کارت سبز شما در حال برسی‌ است. یکی‌ دیگر از مهدودیتهای این نوع ویزا این است که وابستگان شما (همسر و فرزندان) نمیتواند تقاضای اجازه کار کنند.

یک وکیل چه کمکی‌ میتواند هنگام اقدام برای E2 Visa ویزای سرمایه گذاری آمریکا کند؟

ارایه درخواست این نوع ویزا کاری بسیار وقت گیر و پیچیده است که نیازمند دقت فراوان است. اثبات مبادله قابل توجه هنگامی که مقدار مبادله در سطح بالا نباشد بسیار پیچیده و مشگل خواهد بود. در این حالت با یک استدلال قوی باید ثابت کرد که مبادله در یک تجارت خاص قابل توجه است. داشتن اطلاعات در مورد روند کاری اداره مهاجرت و وزارت کشور و این که انها از متقاضی چه چیزهایی‌ می خواهند در موفقیت در خواست ارائه شده بسیار ضروریست. ارایه در خواست این نوع ویزا طرحهای مخصوص به خود را دارد که اگر اجرأ نشوند در خواست این ویزا فورا مردود میشود.

تماس با ما :

برای اطلاعات بیشتر در مورد ویزای سرمایه گذاری لطفا با شماره تلفن ۰۰۱۶۵۰۴۸۵۲۰۵۸ لطفا تماس حاصل نمائید